Metal Shinai Shaver (Kezuri)

Metal Shinai Shaver (Kezuri)

Regular price £ 15.00 GBP Sale

Metal Shinai Shaver (Kezuri) for use in Shinai maintenance.