Nito Ryu Shinai: Shoto

Nito Ryu Shinai: Shoto

Regular price €54,95 Sale

Shoto (Short Shinai) for Nito Practitioners. 


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review